Skelettåkern i Torsåker var där man senast gick över till kristet gravskick i början av 1000-talet. Torsåker ligger i Ångermanland. Skelettåkern tillhörde vad man tror var en slags gårdskyrka uppförd på eget initiativ. Den övergavs sedan en sockenkyrka byggts på 1200-talet.

Kristnandet av Sverige fortsatte när man under 1100- och 1200-talet började dela upp samhället i socknar och stadsförsamlingar. Varje socken fick sin egen sockenkyrka.

När man införde kristendomen så blev det också att man antog europeisk kultur från den tiden. Man började med europeiska kröningar av kungar, byggde stenkyrkor och startade använda den latinska skrivkonsten.

Därför anses det att vikingatiden och den förhistoriska järnåldern hade sitt slut runt 1050 uppe i Skandinavien.

Tvingad till kyrkan

Kyrkotvång infördes på medeltiden när Sverige fortfarande var katolskt. Regeln då var att det var obligatorisk närvaro i kyrkan för alla varje söndag och alla helgdagar.

Gustav Vasa bestämde år 1536 att Sverige skulle övergå till protestantism och att kyrkotvånget skulle fortsätta, med böter för de som inte kom.

Under 1600-talet skärptes kraven på närvaro och prästämbetets makt stärktes. Man införde då vad man kallade kyrkogångsplikt vilket också reglerades i lagen. Det blev dock även mer komplicerat att klara att upprätthålla tvånget eftersom det byggdes en hel del i landet och avstånd till kyrkorna för invånarna växte.

Man blev därför tvungen att lägga till speciella regler vid flera håll i landet, framförallt uppe i norr.

1681 beslutade landstinget för Västerbotten/Norrbotten att om man bodde inom en mil från sockenkyrkan skulle man besöka den varje söndag, hade man upp till två mil så var det minst varannan vecka som gällde och så vidare. Bodde man åtta mil ifrån så var det nog att komma var åttonde vecka.

Man blev dock tvungen att införa en del lättnader kring kyrkotvånget eftersom det för många kunde ta flera dagar för att göra ett besök i kyrkan möjligt. Man lade till i reglerna att tvånget gällde så många som gården klarar.

Det var olika regler som gällde på olika platser i landet.

Det fanns även en lag som tvingade sockenborna till att hjälpa vigg reparationer och byggandet av sin sockens kyrka.

I och med 1809 års regeringsform avskaffades kyrkogångsplikten i Sverige. I samband med det upphörde även det formella tvånget till att ta nattvarden. Det var första steget mot religionsfrihet i Sverige.

Benämningen Svenska kyrkan tillkom 1860 med den så kallade dissenterlagen eftersom man blev tvungen att särskilja den från andra kristna kyrkor som då började erkännas av staten.

Inte längre statlig

En stor förändring när man pratar förhållandet kyrka och stat skedde 1991 när pastorsämbetena upphörde att vara statliga förvaltningsmyndigheter.

1992 ersatte man 1686 års kyrkolag och istället kom en helt ny kyrkolag. Det var i denna lag som övergången till nuvarande system förbereddes.

I och med att religionsfrihetslagen infördes 1951 så har det varit fritt att gå ur Svenska kyrkan. Men det var först efter 2000 som det tog fart. Det kan handla om ett ställningstagande att man inte vill tillhöra ett religiöst trossamfund, men för en del är det en rent ekonomisk fråga.