Vad är kulturhistoria?

Ofta hör man att någonting har ett kulturhistoriskt värde. Eller att det var synd att riva ner ett gammalt kulturhus. Men vad handlar det om egentligen? Vad är kulturhistoria? Och varför borde man bryr sig om det? Kulturhistoria är ett tvärvetenskaplig akademiska disciplin som kombinerar social historia och socialgeografi eller ekonomisk historia med kulturantropologi. Socialhistoria fokuserar på historik över alla samhällsgrupper medan kulturhistoria utforskar gruppers beteende och kulturella uttryck. Men ofta blanda människor de två orden och deras mening. Eftersom kulturhistoria kombinerar antropologins och historiens perspektiv använder kulturhistoriker analytiska metoder och etnologiska begrepp och material. Man forskar olika gruppers historia med både historiska och arkeologiska bevis kan man säga. Både historisk och etnografisk data kan användas för att undersöka centrala frågor i kulturell och historisk analys. Kulturhistoria omfattar både teoretiska och praktiska perspektiv. En kulturhistoriker kan välja att studera fritidsaktiviteter och konsumtion till exempel. Eller undersöka sådana frågor som vem som får ses i det offentliga rummet? I många länder blir hemlösa människor ofta trakasserade av lokala myndigheter för att de upptar plats i offentliga område såsom parker.

Jacob Burckhardt

Kultur definieras av gemensamma och lärda sätt att göra saker. Det inkluderar underliggande värderingar, antaganden och attityder, både positiva och negativa. Men förr i tiden var allmogens seder och bruk inte uppfattat som lika värdefulla som den hos de övre klasserna. Att studera vanliga människor och deras dagliga liv är ett ganska modernt fenomen. Den schweiziska historikern Jacob Burckhardt idag uppfattas idag som en grundare av kulturhistoria som en akademiska disciplin.  Intresset för kulturhistoria utvecklade från nya attityder med tonvikt på kvinnors historia och studier av icke-elite grupper som etniska minoriteter. Sådan blev allt mer vanlig i Storbritannien under 1950 och 60-talet. Och i Nordamerika blev kulturhistoria uppfattade som ett eget akademiskt område under 1960- och 70-talet. Under 1980-talet gjorde den jamaicanska forskaren Stuart Hall viktiga bidrag till det nya ämnesområdet. Plötslig blev det uppfattade som meningsfull att studera vanliga människors trossystem, intressen och vardagliga livserfarenheter. 

Samhällets kollektiva minne

Den fysiska miljön är en viktig del av samhällets kollektiva minne. Trender och stilar reflekterar förändringar i samhällen. Byggnader kan ses som en del av kulturen och tidsperioden där de byggdes. Byggnads metoder, materialen som används och självaste utformningen är alla produkter av en viss tid och plats. Byggnader kommunicerar, de skickar meddelanden till de personer som använder dem. Till exempel var det franska Versailles palatset utformat för att visa makt och prestige hos den franska monarkin och tanken att det skulle bestå för evigt.  Man kan undra till exempel, varför bevarar en gammal ladugård? Vilket historiskt värde kan det ha? Svaret är att det kan ha en stor mängd kulturhistoriskt värde. En gammal ladugård påminner om att svenskarna för några decennier var mestadels bönder. Det är ett register över äldre former av hand hantverk, såsom snickeri och handsmidda spikar.

gammalt barn

Folktro om gårdstomter som bor i ladan och skyddar gården är också kulturhistoria.Byggnader har kretsloppen samma som andra artefakter. De blir gamla och måste renoveras, ersättas eller rivas helt. Och 1900-talet rivningshysteri är också en del av Sveriges kulturhistoria. Så man kanske har tur att hitta en gammal ladugård i dagens dagens postindustriella Sverige.